داستان

معنای زندگی از طریق چند زندگی به هم پیوسته در آینده‌ای نزدیک شرح داده می‌شود.