داستان

پدر خانواده بر اثر طوفان جان می بازد و مادر که فرزندش را بسیار لوس تربیت کرده، انتظار رسیدن همسرش را می کشد. سالها می گذرد و پسر بزرگ می شود. او به این فکر می اندیشد که نشستن و انتظار کشیدن بی فایده است و می بایست خود به دنبال پدر گمشده اش به دریا برود و به عنوان خدمه کشتی سفر در دریا را آغاز می کند و...