داستان

به دنبال یک دور همی خاص، زندگی‌ چند خانواده زندگی به هم پیوند میخورد. از روز تولد مشترک گرفته تا چیز هایی که حتی انتظارش را ندارند...