داستان

یک قایقران تازه کار که پله های ترقی را در تیم روئینگ دبیرستانش، طی می کند.