داستان

قصه مردی که پس از مرگ همسرش، دوباره عاشق میشود...