داستان

یک کارآگاه با یک نوجوان همکاری می کند تا قتل مرموز دوست وی را حل کند و …