داستان

یکی از ماموران ماهر و باسابقه سی آی ای به یک سری از اسرار محرمانه سازمان پی برده است. این مسئله او را به تهدیدی جدی تبدیل کرده بطوریکه همکار سابقش، گروهی از آدمکش های حرفه ای را برای کشتن او استخدام می کند و...