داستان

داستان عملیاتی که در نوامبر 2019 اتفاق می افتد و بر اساس رویدادهای واقعی، حول نقشه های آگوستین آلوارز، یک ماهیگیر و بوکسور آماتور سابق اسپانیایی می چرخد.