داستان

اگه اولین باری که زد تو گوش خواهرش دستشو میشکوندی کار به اینجا نمی کِشید