داستان

این مستند به بررسی زندگی و کار ریاضی مریم میرزاخانی ، یک ایرانی نخبه می پردازد.