داستان

خدمتکاران، اقوام، وکیل و بیوه مردی پس از مرگش برای تصاحب ارث به رقابت با یکدیگر می‌پردازند.