داستان

یک کارآفرین موفق و شجاع دل پس از ورشکستگی در فکر شروعی دوباره می باشد.