داستان

یک مرد تلاش می کند از یک پارکینگ مسقف خارج شود، اما چیزی مانع او می شود و...