داستان

سه غریبه که به یک جرم واقعی وسواس دارند ناگهان خود را گرفتار یک شخص می کنند.