داستان

ماجراجویی های داربی دختری 6 ساله به همراه پو و تیگر که برای حل مشکلات روزمره خود به شتاب یکدیگر نی‌شتابند.