داستان

نگاهی عمیق در روزها و شبهای یک معلم مدرسه دولتی در دره سان فرناندو.