داستان

پسری به نام کنشی میخواهد در مقابل کشور گشایی و ویرانی ها کانو و اژدهای خطرناکش ایستادگی کند و ...