داستان

جیمی دیرستا به ایده های بچه ها برای اختراعات بامزه ولی بدون استفاده توجه می کند و تصمیم می گیرد با دوستانش این ایده ها را بسازند و...