داستان

در گردشى دسته‏ جمعى در یك جزیره‌‏‌ غیرمسكونى، آنا ناپدید می‏شود و دوستانش به جست‏جوى او می‏پردازند. این جست‏جو معشوق آنا، ساندرو را به دوست او كلودیا نزدیك می‏كند...