داستان

دو دوست در عشق به یک دختر، سرانجام عاقبتشان به قتل و فتنه می انجامد..