داستان

جانی تست با ابر سگ خود دوکی و خواهران عشق علم خود، سوزان و مری، ماجراجویی های هیجان انگیزی را تجربه می کند.