داستان

وقتی شخصی که گوشی موبایلش را بیشتر از هر چیز دیگری دوست دارد، مجبور می شود تلفن خود را ارتقاء دهد، این گوشی آخرین مدل با یک ویژگی غیر منتظره همراه است …