داستان

امیر به همراه دوستان خود نوید و عظیم به کارهای خلاف اشتغال دارد....