داستان

در فیلم فرار از تله داستان از این قرار است که وقتی که برای جلوگیری از تروریست ها یک فرزند خوانده به پا می خیزد. در ماجرایی از احساسات عمیقش مجبور می شود...