داستان

جسی 16 ساله و راندولف دوست قدیمی سعی می کنند یک نهنگ ماهی غیرقانونی را که ویلی و همسر باردارش را تهدید می کند ، خنثی کنند.