داستان

جورجیا نولان شانزده ساله آرزو دارد اولین زن آتش نشان جهان باشد.