داستان

کارآگاه مخفی، در خانه اسرار، یک ملک مخفی که هیچ کس نمی تواند از آن فرار کند، به دام افتاده است.