داستان

داستان یک هنرمند که به همراه برادرزاده جوانش پای در ماجراجویی همه چی تمام می گذارد.