داستان

در فیلم گذشت، یک خانواده شریف و درست به شهری کوچک در هند کوچ می کنند و...