داستان

ماجراهای نیت بزرگ قهرمان داستان که در کنار دوستانش در کلاس ششم اتفاق میافتد.