داستان

آدمکشی از غرب آمریکا به لس آنجلس می رود و تصادفا وارد گروه تئاتر شهر می شود.