داستان

جولی به تازگی مادر شده و نویسنده کتاب‌های کودکان است. او برای فرار از تاریکی برخاسته از افسردگی پس از زایمانش به دنیای نوشته‌های رنگارنگ خود پناه میبرد.