داستان

نوجوانی که به قتل پدر خود متهم شده و همه شواهد علیه او است، ارتکاب این جرم را رد می‌کند .هیئت منصفه دادگاه که از دوازده مرد تشکیل شده برای یافتن حقیقت تلاش می‌کنند و…